แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
Download
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
Download
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
Download
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
Download
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
Download
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
Download
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
Download
รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570Download
บทสรุปผู้บริหาร แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2566 – 2570Download
รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา จังหวัดชัยนาท ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566Download
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา จังหวัดชัยนาท ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565Download
รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา จังหวัดชัยนาท พ.ศ.2565-2566Download
รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการดำเนินงานตามโยบายการศึกษา Download
รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนDownload