ITA 2567

1โครงสร้างหน่วยงาน
2ข้อมูลผู้บริหาร
3อำนาจหน้าที่
4ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
5ข่าวประชาสัมพันธ์
6ช่องทางการสอบถาม (Q&A)
7แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
8แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
9รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
11คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
12ข้อมูลสถิติการให้บริการ
13E-Service
14รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
15ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
16ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
18แผนการบริหารและทรัพยากรบุคคล
19รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
20ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
21การขับเคลื่อนจริยธรรม
22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
24ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียการทุจริตและประพฤติมิชอบ
25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
26ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
27การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
28รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
29รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นได้โดยธรรมจรรยา
30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
31รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
32แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
33รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
35รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน