สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (ศธจ.ชัยนาท)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ

8 hours ago

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศตมวาร (100วัน) พระครูสุจิตตสังวรคุณ (กำจัด สุจิตตฺโต) เจ้าอาวาสวัดป่าสัก และเจ้าคณะอำเภอจังหวัดชัยนาท ณ วัดป่าสัก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ... See more

12 hours ago

แจ้งงดการจัดกิจกรรมหลังเคารพธงชาติ ในโครงการ "อ่านสารสันติภาพสากล 2564'' (ทุกวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี)เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ ดังกล่าว ทางมูลนิธิสหพันธ์ฯสันติภาพสากล ประเทศไทย จึงของดการจัดกิจกรรมฯ ... See more

13 hours ago

วันที่ 22 กันยายน 2564 ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานกิจกรรมการคัดเลือกผลงานเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการชัยนาทเมืองเด็กดี To Be Number One ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา "CPEO Music Awards 2021" (Free Style) ประจําปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ... See more

1 day ago

วันอังคารที่ 21กันยายน 2564 เวลา 09.00น.ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานประชุมเพื่อหาแนวทางให้บริการวัคซีนโควิด-19 ชนิด pfizer ให้กับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

5 days ago

วันศุกร์ที่ 17กันยายน 2564 เวลา 10.00น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุม โครงการตามพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ วิดิทัศน์ทางไกล (vcs) ณ ห้องประชุมสกุณา (301) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

5 days ago

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา10.00 น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าประชุมร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ เพื่อพิจารณาสรรหาปราชญ์เกษตรแผ่นดินระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นางศุภรินทร์ เสนาธง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

6 days ago

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อจะสนับสนุนและส่งเสริม “รูปแบบ New Normal แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้” ... See more

1 week ago

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

1 week ago

ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางด้านการศึกษาในจังหวัดชัยนาททั้งภาครัฐและเอกชนส่งบทความเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “ชาวการศึกษาชัยนาท ไม่นิ่ง ไม่เฉย ... See more

ประกาศชะลอการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 0

ประกาศชะลอการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

Cresta Social Messenger