กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง ผลการคัดเลือกหลักสูตร ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted on
|

แบบสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted on
|