Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

ตรวจดูแลควบคุมความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.
นายสมาน บุตรศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางกัลยา เทียนกล่ำ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่กรมการปกครองจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมกันออกจรวจติดตามความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายในการออกตรวจดูแลควบคุมความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ซึ่งวันนี้ได้พบนักเรียนนักศึกษาจำนวนหนึ่ง ออกจากสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้เข้าไปตักเตือน อบรมความประพฤติ ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
“ศธจ.ชัยนาท มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศ ! รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
https://drive.google.com/open?id=1o8AyGeUy1FP3wkD0PYjtuNwT0DX6lUFZ

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

บรรยากาศพิธีเปิดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
https://drive.google.com/open?id=1ivQ8pMPfRnO7zgPcNhuZ10wIjWIiMVw5

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2562

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

จัดทำแผนปฏิบัติราชการของ ศธจ.ชัยนาท

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2562 และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชัยนาท ระยะ 4 ปี พ.ศ.2562-2565 ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนมนตรีชัยนาท