Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษฯ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามรถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเปิดให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ของคุรุสภา


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเปิดให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ของคุรุสภา (ระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะต้อง เป็นสมาชิกของระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School ก่อน

👉👉 สำหรับชาวไทย ให้ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา ww.ksp.or.th (ต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพก่อน) จากนั้นเข้าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School) เลือกเมนูสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดพิมพ์

👉👉สำหรับชาวต่างประเทศ ให้สถานศึกษาดำเนินการยื่นขอ เลขประจำตัว 13 หลัก ของชาวต่างประเทศผ่านระบบ KSP School (ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน) เมื่อได้รับเลขประจำตัวแล้วให้ตรวจสอบ สถานะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านทางระบบ KSP School ระบบ KSP self-Service เลือกเมนูสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดพิมพ์
👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

👉👉 ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต >>> คลิก

เว็บไซต์คุรุสภาจังหวัดชัยนาท >>> http://site.ksp.or.th/home.php?site=chainat

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และ การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

              การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓   วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓   ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา ศูนย์เครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์พระดาบส ประจำปีการศึกษา 2563

มูลนิธิพระดาบส จะเปิดรับสมัครบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 150 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรใน 8 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุง การเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างเชื่อม (ชายและหญิง) และเคหบริบาล (เฉพาะหญิง)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

Posted in ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

Posted in ข่าวฯ กลุ่มบุคคล

เพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือก รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563
รายละเอียด >>> เพิ่มเติมประกาศรับสมัครฯ รอง ผอ.รร.63

Posted in ประกาศ

รับสมัครคัดเลือก รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด >>> ประกาศรับสมัครสอบ รอง ผอ.รร

Posted in ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสถา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสถา เรื่อง การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

คลิก >>>  รายละเอียดเพิ่มเติม

Posted in ข่าวฯ กลุ่มบุคคล

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชัยนาท

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชัยนาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก