มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  1. เชิญคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนฯ
  2. รายงานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนฯ โดยมีเอกสารแนบดังนี้
  1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและเชิญประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัดฯ