ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567

“📢” ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567
จำนวน 5 รางวัล สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ ส่งผลงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ สามารถส่งผลงานและเอกสารประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศแต่ละรางวัล
(ในวันเวลาราชการ 08.30 น. – 16.30 น.)

1.การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจำปี 2567
https://www.ksp.or.th/2024/03/12/49841/
2.การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2567
https://www.ksp.or.th/2024/03/12/49861/
3.การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2567 https://www.ksp.or.th/2024/03/12/49864/
4.การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2567 https://www.ksp.or.th/2024/03/12/49867/
5.การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2567
https://www.ksp.or.th/2024/03/13/49858/