ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เติมเต็ม ให้แก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนวัฒนะโชติ เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนวัฒนะโชติ

ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นำโดย นางทิพวรรณ โพธิ์ขำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวเกษรา ภัทรเดชไพศาล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เติมเต็ม ให้แก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนวัฒนะโชติ เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนวัฒนะโชติ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท