โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษ ที่ 21

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่ม ลูกเสือ
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จัดโครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษ ที่ 21 โดยมีดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดชัยนาท (พสน.) จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ณ โรงเรียนวัดศรีวิชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท