เปิดงานฉลองปิดภาคเรียน ประจำปี 2565 และร่วมรับชมการแสดงความสามารถบทเวทีของนักเรียนปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนวัฒนาชัยนาท

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น.
นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดงานฉลองปิดภาคเรียน ประจำปี 2565 และร่วมรับชมการแสดงความสามารถบทเวทีของนักเรียนปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนวัฒนาชัยนาท โดยมี นางสาวรัชนีวรรณ สุมาลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางสาวลัดดา พันธ์ใจธรรม รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และนางทับทิม เกตุวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท