อบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดระหว่างทาง ตัวชี้วัดปลายทาง และเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนให้กับครูวิชาการและครูผู้สอน เพื่อนำกลับไปขยายผลภายในโรงเรียนเอกชนในระบบ (ประเภทสามัญศึกษา) ของจังหวัดชัยนาท ทั้ง 9 โรงเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท