สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข” เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ในรูปแบบของสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นคุณค่าของครู เพื่อสร้างจิตสำนึกในพระคุณของครู และระลึกถึงพระคุณครูรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การจัดงานวันครู
ชิงเงินรางวัลรวม 234,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ธันวาคม 2566