วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401)

ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ ดร.ธัญลักษณ์ จันทร์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยนาท