ลงพื้นที่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอหันคา ร่วมกับ คณะครู เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท และ สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาวปัทมา วงษ์ทองดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวฐิติภรณ์ จันทวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลงพื้นที่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอหันคา ร่วมกับ คณะครู เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท และ สำนักงานเทศบาลตำบลหันคา เพื่อติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรณีได้รับแจ้งว่านักเรียนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในการดำรงชีวิต โดยในเบื้องต้นได้สอบถามข้อเท็จจริง และประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบให้การช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง และวางแผนติดตามดูแลในระยะต่อไป