ลงพื้นที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางสาวรัชนีวรรณ สุมาลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางเจนทิพย์ บุญเมือง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และนางสาวศศิภา นามเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยนาท และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท