ร่วมสังเกตการณ์การอบรม โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ร่วมสังเกตการณ์การอบรม ตามคำสั่งคณะทำงานโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 109 คน เป็นข้าราชการครูและบุคลากร 38 ค.(2)ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 108 คน และข้าราชการพลเรือน 1 คน