ร่วมลงพื้นที่ติดตามและประเมิน ตามโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้
นางสาวลัดดา พันธ์ใจธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามและประเมิน ตามโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2567 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
และโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ (ที่ปรึกษา) ประจำปี 2567 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์