ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท นำโดย ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางทิพวรรณ โพธิ์ขำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และนายกีรติ จันทร์ฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหันคาพิทยาคม โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ กศน.อำเภอหันคา และโรงเรียนอนุบาลกิตติกร ณ บริเวณตลาดอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท