ร่วมการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 25

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ดร.ธัญลักษณ์ จันทร์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย ดร.ทิพวรรณ โพธิ์ขำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และนางสิตานัน เลียบเงิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมการนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 25 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษาที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 16 พฤษภาคม 2567 โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมการนิเทศนักศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Google Meet)