ระชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางสาวจรรยา กลัดล้อม ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณา โครงการที่องค์การสวัสดิการสังคมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2567