ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 9.30 น. ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ ดร.ธัญญาลักษณ์ จันทร์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2 เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานการประชุม