ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ระยะที่ 2 (รองรับการรายงานผลระหว่างปี พ.ศ. 2566 – 2570) หรือระบบ Electronic Assessment Reports (EAR)

นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางเนาวรัตน์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ระยะที่ 2 (รองรับการรายงานผลระหว่างปี พ.ศ. 2566 – 2570) หรือระบบ Electronic Assessment Reports (EAR) ผ่านระบบประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom Cloud Meetings มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบันทึกข้อมูล รายงานผล และประมวลผล ผ่านระบบ EAR แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานระดับอื่นต่อไปได้ โดยมี นายธงชัย ไหลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ/ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ เป็นประธานในการประชุมฯ