ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางเนาวรัตน์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายติสรณ์ ยิ้มปุย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวศศิภา นามเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดยมีนายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (zoom)