ประชุมระดมความคิดเห็นและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล “กำลังคนสมรรถนะสูง” ด้วยการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้องค์ความรู้ประกอบการทบทวน ปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2560-2579 และการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ร่วมกับคณะทำงานจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และบุคลกรอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท