ประชุมติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท