ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสนามสอ

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนันทภรณ์ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท จังหวัดชัยนาท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับสนามสอบ โดยมี ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ