ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ โดยประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย LINE Application ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางธัญลักษณ์ จันทร์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการระดับสนามสอบรวมผู้เข้าประชุมทั้งหมด 65 คน โดยมอบแนวทางในการบริหารการจัดสอบให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้องและให้เห็นความสำคัญของการประเมินคุณภาพผู้เรียน