ประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับศูนย์สอบ

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับศูนย์สอบ โดยมี ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณามอบหมายหน้าที่ และนัดหมายการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับศูนย์สอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวปฏิบัติที่ สทศ. กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบแห่งชาติ