ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดขัยนาท

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมประชาบดี ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางทับทิม เกตุวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน จังหวัดขัยนาท โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ