ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาที่สนใจส่งผลงานเพื่อคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย

📣 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาที่สนใจส่งผลงานเพื่อคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย โดยแบ่งการคัดเลือกเป็น 2 ด้าน

ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร)

และ 2) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน)

✅ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งผลงาน จำนวน 1 เล่ม พร้อม File 📌 ได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2566