นิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนถาวรวิทยา

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ นำโดย นางสาวรัชนีวรรณ สุมาลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะศึกษานิเทศ ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนถาวรวิทยา โดยคณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาฯ โดยการ SWOT ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมไปถึงการจัดทำแผนปฏิบัติฯ ประจำปี ตลอดจนเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้ยังได้ให้แนวทางการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อเตรียมรับการประเมินจาก สมศ. ต่อไป ณ โรงเรียนถาวรวิทยา อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท