ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม องค์กรคุณธรรม

ผลความสำเร็จในการดำเนินการคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้ไข” และ “ความดีที่อยากทำ” องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและกำหนด “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” สอดคล้องกับคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต
จิตอาสา กตัญญู”