คณะลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดชัยนาทที่ได้ผ่านการคัดเลือก ระดับภาคกลางและ ภาคตะวันออก และเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายกีรติ จันทร์ฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวะศึกษา และนางกัลยกร เรือนสูง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และคณะลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดชัยนาทที่ได้ผ่านการคัดเลือก ระดับภาคกลางและ ภาคตะวันออก และเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2567 จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ จังหวัดชัยนาท ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 , ประเภทชมรม ในสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท และโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน ประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น,ประเภทชมรมในสถานประกอบการ บริษัทซาบีน่าจำกัด (มหาชน) อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับประเทศได้ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงาน จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาคกลางและภาคตะวันออกเพื่อเก็บคะแนนการประกวดนำไปรวมกับการประกวดในงานมหกรรมเฉลิมฉลอง TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2567 จัดขึ้นในวันที่ 13 – 15 เดือนกรกฎาคม 2567 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ทั้งนี้คณะกรรมการได้ ให้คําแนะนํา ที่เป็นประโยชน์ในการนําไปพัฒนาการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป