การตัดสินการประกวดอำเภอ สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบให้ นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดอำเภอ สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยนาท เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดชัยนาท บรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท