กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

2. กฎหมายการศึกษา

3.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. กฎ ระเบียบ ประกาศ

4.1 กฎ ก.ค.ศ

4.2 ประกาศ

4.3 ระเบียบ

4.4 อื่น ๆ