วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

“รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” ตามมติที่ประชุมสหประชาชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ซึ่งประเทศไทย ได้ยึดถือปฏิบัติยืนหยัดเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในจังหวัดชัยนาทได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและในปี 2566 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จึงขอเชิญชวนให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมปลุกกระแส แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม https://shorturl.asia/Ceowu