เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางสาวปราณี ฝ่ายคำมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางการปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ