เข้าร่วมงานสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ (National Education Assembly) ครั้งที่ 1

นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนางทิพวรรณ โพธิ์ขำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางสาวรัชนีวรรณ สุมาลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมงานสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ (National Education Assembly) ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและจัดทำนโยบายสาธารณะด้านการศึกษา ซึ่งเป็นฉันทมติในการร่วมกันจัดการศึกษาของชาติ (All for Education) โดยมีดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมปทุมมาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี