สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทำตัวชี้วัดทางการศึกษาสะท้อนคุณภาพการศึกษาของแต่ละจังหวัด

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทำตัวชี้วัดทางการศึกษาสะท้อนคุณภาพการศึกษาของแต่ละจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565-2567 เพื่อสะท้อนผลการบริหารจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด พบว่า ภาพรวมประเทศมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับพอใช้ ทั้งนี้จังหวัดชัยนาทเป็นหนึ่งใน 13 จังหวัดที่มีคะแนนคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 3 ปี