วิดีโอ ผลความสำเร็จในการดำเนินการคุณธรรมเป้าหมาย

“ปัญหาที่อยากแก้”และ”ความดีที่อยากทำ” องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและกำหนด “ปัญหาที่อยากแก้”และ“ความดีที่อยากทำ” สอดคล้องกับคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”