ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)ของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ประเภทสามัญศึกษา)

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ และเวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ ดร.ทิพวรรณ โพธิ์ขำ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยนางสาวรัชนีวรรณ สุมาลี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักสูตรการทุจริตศึกษาฯ ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)ของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ประเภทสามัญศึกษา) ของจังหวัดชัยนาท ประจำปีการศึกษา 2567 โดยทั้ง 2 โรงเรียนมีการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในแนวทางการเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งมีการสอดแทรกสาระการเรียนรู้ ทั้ง 4 หน่วยการเรียนรู้เข้ากับกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด ทั้งนี้ผู้บริหารและคณะครู มีการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา ของทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ครบถ้วน 100% อีกทั้งมีความโดดเด่นในเรื่องของการผลิตสื่อการเรียนการสอน และนำสื่อการเรียนการสอนมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ตลอดจนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย