ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 พร้อมมอบป้ายประชาสัมพันธ์ สนับสุนนการเดินรณรงค์ของคุณครู และนักเรียนทุกสังกัด ทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดชัยนาท