ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนถาวรวิทยา โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท โรงเรียนวัฒนะโชติและโรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนถาวรวิทยา โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา โรงเรียนวัฒนาชัยนาท โรงเรียนวัฒนะโชติและโรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ พร้อมทั้งมอบแนวนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน Active Learning การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ การปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานบัน การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางถือปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ต่อไป