ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรีและประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง พร้อมด้วยนายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ รวมทั้งชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน เศรษฐกิจพอเพียง จินตคณิต ความสามารถด้านการกีฬายกน้ำหนัก กีฬารักบี้ งานอาชีพ ช่างปักเสื้อด้วยจักรปักคอมพิวเตอร์ กิจกรรมนวดแผนไทย แกะสลักผักผลไม้ จัดสวนถาด งานช่างไม้ประดิษฐ์ตัวอักษร ข้าวเกรียบกล้วย เฟรนฟรายกล้วย กิจจกรรมดนตรี ของคณะครู นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท