ร่วมเป็นเกียรติในพิธีสำเร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีสำเร็จการศึกษา มอบผลการศึกษาและรางวัลประกาศเกียรติคุณทางการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมทรงบาดาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท