มอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ให้แก่โรงเรียนหันคาพิทยาคม

ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ได้มอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล ให้แก่โรงเรียนหันคาพิทยาคม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานวิธีปฏิบัติหรือแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จังหวัดชัยนาท และเป็นตัวแทน ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทเข้ารับการคัดเลือกระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท