ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัด 9 จังหวัดนำร่อง

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สกศ. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ ดร.ธัญลักษณ์ จันทร์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วย นางเนาวรัตน์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนายติสรณ์ ยิ้มปุย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัด 9 จังหวัดนำร่อง โดยมี ดร.นิติ นาชิต รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุมฯ ในการนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดย ดร.ธัญลักษณ์ จันทร์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัด ได้นำเสนอผลการดำเนินงานจัดทำ(ร่าง)แผนการศึกษาจังหวัดชัยนาท รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแผนที่จะดำเนินการต่อไป