ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวปราณี ฝ่ายคำมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม