ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายประพันธ์ ภู่สุดแสวง ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่องค์การสวัสดิการสังคมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 15 โครงการ ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท